Vadalarm A Vadalarm.hu adatvédelmi szabályzata
Vadriasztás
Madárriasztás
Rágcsálóriasztás
Vakondriasztás
Villanypásztor
Napelem
Garanciáink
Szakértői blog
Légy viszonteladó!
Rólunk
Szállítás, szerviz
Visszaküldési politika
Fiókod
Kilépés HU PL AT DE EN FR RO
Ennyi idő múlva csomagolunk:
Add le időben rendelésedet, hogy még ma útnak induljon csomagod!

Adatvédelmi szabályzat

 1. Bevezetés
  A Nowton Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 40. továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az EU jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Nowton Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://www.vadalarm.hu/adatvedelem címen.
  A Nowton Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változásokról időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése lenne a tájékoztatóval kapcsolatban kérjük írja meg nekünk, és kollégánk hamarosan megválaszolja kérdését!
  A Nowton Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemeleten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Nowton Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  A Nowton Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 2. Értelmező rendelkezések
  Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
  Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
  Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
  Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
  Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
  EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
  Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
  Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 3. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  A Nowton Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását, jogszabályok teszik lehetővé.
  A Nowton Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  1. 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  2. 2000. évi C. törvény a számvitelről
  3. 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  4. 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  5. 2011. évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  6. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
  7. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 4. Ügyféladatok kezelése
  Általános adatkezelési célok: termékek házhoz szállításának intézése, az ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, az adatkezelő és az ügyfél között vásárláskor létrejött általános szerződési feltételek teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása,, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése és behajtása statisztikai elemzés, profilalkotás, kapcsolattartás, az igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6.cikk (1) bek. b) pont.
  • A hírlevél feliratkozáskor megadott és kezelt adatok köre
   Feliratkozó döntése alapján megadott adatok:
   1. E-mail cím
   2. Telefonszám
   3. Keresztnév
   4. Foglalkozás
   Az adatok törlésének határideje: A Nowton Kft. az önkéntesen feliratkozáskor megadott személyes ügyfél adatokat a csak a szükséges ideig tárolja. A feliratkozók adatait a hírlevél sorozat kiküldésének végéig, vagy pedig az ügyfél által történt leiratkozásig tárolja.
   Továbbított adatok:
   1. E-mail cím
   2. Telefonszám
   3. Keresztnév
   4. Foglalkozás
   Adatfeldolgozók Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Nowton Kft. által kiküldött hírleveleket, információkat, egyéb tájékoztatásokat és kedvezményeket csak a feliratkozók kapják meg.
   Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97359/2016
  • Rendeléskor megadott és kezelt adatok köre
   A megrendelő döntése alapján rendeléskor megadott adatok:
   1. E-mail cím
   2. Telefonszám
   3. Vezetéknév
   4. Keresztnév
   5. Adószám
   6. Lakóhely/tartózkodási hely
   7. Számlázási cím
   8. Születési hely és idő
   9. A Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termék
   10. A Felhasználó által alkalmazott fizetési és esetenként átvételi mód
   11. A Felhasználó vásárlásainak tételösszege
   12. A Felhasználó előfizetésének díjfizetési gyakorisága
   13. Sorszám
   14. Nem
   15. Gazdaságra vonatkozó adatok
   Az adatok törlésének határideje: A rendelési folyamat során megadott önkéntes ügyfél adatokat az ÁSZF teljesüléséig tárolja. A törvény által előírt adatok tárolása a vonatkozó törvény betartásával összhangban történik.
   Továbbított adatok:
   1. E-mail cím
   2. Telefonszám
   3. Vezetéknév
   4. Keresztnév
   5. Adószám
   6. Lakóhely/tartózkodási hely
   7. Számlázási cím
   8. Születési hely és idő
   9. A Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termék
   10. A Felhasználó által alkalmazott fizetési és esetenként átvételi mód
   11. A Felhasználó vásárlásainak tételösszege
   12. A Felhasználó előfizetésének díjfizetési gyakorisága
   13. Sorszám
   14. Nem
   15. Gazdaságra vonatkozó adatok
   Adatfeldolgozók Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Megrendelés leadásának meghiúsulása
   Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97359/2016
 5. A www.vadalarm.hu adatkezelései
  1. A www.vadalarm.hu szerver naplózása
   A Vadalarm.hu weblap meglátogatásakor a Felhasználó számítógépének rögzített adatai:
   • IP cím
   • böngésző adatai
   • biztonsági kulcsok
   • böngészéshez használt eszköz azonosítója
   • aloldalakon eltöltött idő
   Az adatkezelés célja: Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az esetleges illetéktelen behatolások megelőzése és felismerése érdekében a bejelentkezéskor, főbb műveletek végzésekor és kijelentkezéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal össze nem kapcsolhatóak, azonosításra nem alkalmasak.
   Az adatkezelés időtartama: 30 nap
   Adatfeldolgozók:
  2. A www.vadalarm.hu honlap cookie kezelése
   A Nowton Kft. a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (ún. „cookie”-t) helyez el.
   Az adatkezelés célja: A cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
   Az adatkezelés időtartama: 30 nap
   Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése biztosan nem lesz teljes értékű, sőt egyes alapszolgáltatásokat sem tud igénybe venni. Cookie-k nélkül nem lehetséges a bejelentkezés, űrlapok automatikus kitöltése. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie
  3. A www.vadalarm.hu által létrehozott kérdőívek kitöltése során megadott adatok:
   Kérdőívek kitöltése során olyan személyes adatok melyek azonosításra alkalmasak, nem kerülnek rögzítésre.
   1. Kapcsolatfelvétel
    Amennyiben megkeresné társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Nowton Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított 5 év elteltével töröl.
   2. Egyéb adatkezelések
    E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
    A Nowton Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  A Nowton Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és adatfeldolgozóinál találhatók meg.
  A Nowton Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
  • hitelességes és hitelesítése biztosított (adatintegritás)
  • változatlansága igazolható (adatintegritás)
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  A Nowton Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatása, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  A Nowton Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt a törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
  A Nowton Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  A Nowton Kft. az adatkezelés során megőrzi
  1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát, teljességét
  3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök
  A Nowton Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
  Név: Nowton Kft.
  Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 40.
  Cégjegyzékszám: 01-09-370074
  A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 27977752-2-41
  Telefonszám: +36 30 780 7685
  E-mail cím: nowton@nowton.hu
  Adatvédelmi tisztviselő
  Név: Nowacki Péter
  Telefonszám: +48507213387
  E-mail cím: nowapeti@gmail.com
 8. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
  1. Tájékoztatáshoz való jog
   A Nowton Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
   A tájékozódáshoz való jog írásban a “Bevezetés”, illetve az “Az adatkezelő adatai, elérhetősége” című fejezetekben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részletes kérésére - személyazonosságának igazolását követően - szóban is adható tájékoztatás.
  2. Az érintett hozzáféréshez való joga
   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
   A Nowton Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Nowton Kft. elektronikus formában szolgáltatja.
   Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
  3. Helyesbítés joga
   Az érintett kérheti a Nowton Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
  4. Törléshez való jog
   Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Nowton Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez eseten a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben
   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
   A Nowton Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
  5. Az adathordozáshoz való jog
   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  6. Tiltakozás joga
   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
   A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
  7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
   Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
   • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
   • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  8. Visszavonás joga
   Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  9. Eljárási szabályok
   Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
   A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
   Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de a legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
   A Nowton Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
   Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
   Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információk elektronikus formában kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
  10. Kártérítés és sérelemdíj
   Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
   Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
   Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
  11. Bírósághoz fordulás joga
   Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  12. Adatvédelmi hatósági eljárás
   Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
   Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
   Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   Fax: +36-1-391-1410
   Telefonszám: +36-1-391-1400
   E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap: http://www.naih.hu
Pénzvisszafizetési garancia
Ha bármely tőlünk vásárolt termékeddel problémád van, visszaküldheted számunkra 14 napon belül. A fenti menüben olvashatod részletesen visszaküldési politikánkat.
Kiszállítás akár másnapra
Amennyiben munkanapon délelőtt rendelsz egy egyszerűbb csomagot, másnap már jó eséllyel kézhez is veheted azt. Ez gyakran kevesebb, mint 24 óra.
Ügyfelek ezrei által kedvelt márka
A Vadalarm termékek bevezetésüktől fogva nagy népszerűségnek örvendenek, mert egyszerű kialakításuknak köszönhetően könnyen telepíthetők.
Biztonságos fizetés
Fizess a hazai Barion szolgáltatókon keresztül! Ennél biztonságosabb fizetési mód nem létezik.
Utánvét
Ha ezt választod, egy perc alatt elmentjük adataidat, a futárnak fizetsz átvételkor, és hamarabb kapod meg csomagodat.
100% magyar termék
A Vadalarm márka termékei 100%-ban magyarok. Magyar ötletből magyar fejlesztők fejlesztik és magyar üzemben szerelik össze az összes terméket.
Iratkozz fel hírlevelünkre, és értékes tartalmakkal ajándékozunk meg!

Vadalarm map

Ahol már Vadalarm termékeket használnak

Nézd meg a térképen, hogy ki használ Vadalarm terméket vagy termékeket. Szerte Magyarországon, sőt a határon túl is népszerűek a termékeink. Nálunk a minőségre épül a közösség! Tartozz te is a minőséget kedvelő gazdák körébe, válaszd a Vadalarm márkát!

Akik már minket választottak

Partnereink

Weboldalunk teljesértékű használatához elengedhetetlen, hogy engedélyezd a sütiket. Erről szóló tájékoztatónkat itt éred el.